- YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT -
Clumberinspanielit ry. -since2012-


YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Clumberinspanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kunta. Toiminta-alue käsittää koko Suomen.


2. JÄSENYYS MUISSA JÄRJESTÖISSÄ

Yhdistys voi kuulua jäsenyhdistyksenä seuraaviin järjestöihin: Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry, Suomen Spanieliliitto - Finlands Spanielförbund ry, Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry, sekä muihin tarpeellisiksi katsottuihin järjestöihin.


3. YHDISTYKSEN VARALLISUUS

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä perustaa rahastoja ja vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia. Varat toimintaansa yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen kokous.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää erilaisia maksullisa juhla- ja huvitilaisuuksia, panna toimeen keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia.


4. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomessa puhdasrotuisten ja terveiden clumberinspanieleiden kasvatusta, jalostusta ja jäsentensä koiraharrastusta sekä hyvää koiranpitotapaa Suomessa.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavasti:
- tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä, kokeita ja kilpailuja
- levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnasta ja sen merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa
- seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita
- ylläpitämällä yhteyksiä alan järjestöihin ja antamalla niille tarvittavaa apua yhdistyksen toimialan puitteissa
- suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllä mainittuja tehtäviä, Kennelliiton ja rotujärjestön tekemiä päätöksiäja ohjeita noudattaen.


5. YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen vuosi-, perhe- ja nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta. Täytettyään 15-vuotta hänet siirretään suostumuksensa mukaisesti varsinaiseksi jäseneksi. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen puoliso ja/tai samassa taloudessa asuvat henkilöt.
Kunniajäseneksi yhdistyksen varsinainen kokous voi hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.
Yhdistykseen voidaan hyväksyä kannatusjäseneksi yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä.
Vuosi-, kannatus-, perhe- ja nuorisojäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Vuosi-, kannatus-, perhe- ja nuorisojäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen määräämät jäsenmaksut.


6. JÄSENEN EROAMINEN YHDISTYKSESTÄ

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hänen tulee suorittaa maksettavaksi erääntyneet eroamis- tai erottamisvuonna voimassa olevat jäsenmaksut, joihin hän on määräajaksi sitoutunut.
Jos jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, on toiminut yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti, tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai aiheuttanut aineellista vahinkoa yhdistykselle, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan, ei ole oikeutta sen varoihin.


7. YHDISTYKSEN TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen vuosikokoukseen helmi - huhtikuussa hallituksen määräämänä aikana.
Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta, kun yhdityksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.
Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, siitä on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kolme viikko ennen vuosikokousta.
Kutsut ilmoitetaan Spanieli-lehdessä, sähköpostilla tai erillisellä jäsentiedotteella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, paitsi nuoriso- ja kannatusjäsenellä, yksi ääni, jota hän voi käyttää läsnä olevana.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


9. VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijat
- esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään kirjaamis- ja jäsenmaksut alkaneelle toimintakaudelle
- esitetään hallituksen toimintakertomus, varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
- valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä joka kolmas vuosi hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varahenkilönsä
- määrätään yhdistyksen edustajat niihin järjestöihin joihin yhdistys kuuluu
- käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
- käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat


10. YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kalenterivuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten on oltava yhdityksen jäseniä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta, samoin kuin taloudenhoitaja. Sihteerinä ja taloudenhoitajana voi olla sama henkilö.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuoroisia kolmannes. Kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) jäsenen läsnä ollessa.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.
Hallituksen kokousten pöytäkirjat allekirjoittaa sihteeri.
Hallitus voi tarvittaessa pitää kokouksen myös sähköisten viestintävälineiden välityksellä (internet ja sähköposti).


11. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:
- hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
- johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
- kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset
- tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
- päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä, kantaa vastuuta ja vastata yhdistyksen puolesta niiltä osin kuin yhdistyslaki määrää
- johtaa ja vastata yhdistyksen julkaisutoiminnasta12. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Jotta yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tulisi hyväksytyksi, tulee muutosta kannattaa 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on ilmoitettava Suomen Spanieliliitto ry:lle


13. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajalla seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava yhdistyksen vuosikokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksess vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle jälkimmäisen purkautumispäätöksen mukaisesti.

14. Muutoin noudatetaan yhdistyslain säädöksiä.